เวิร์คช้อป

“ศิลปะงานเขียนหน้าโขน โทนสีโบราณแบบไทย” 

หากกล่าวถึงเศียรหัวโขน หลายท่านคงรู้จักมาจากวรรณกรรมเรื่อง “รามเกียรติ์” ว่ามีหัวโขนตัวละครต่างๆมากมาย โดย แต่ละเศียรก็ต่างถูกรังสรรค์ด้วยความประณีตวิจิตร งดงาม ด้วยกระบวนการต่างๆของช่างสิบหมู่ ซึ่งกระบวนการที่สำคัญที่ หยิบยกมาพูดถึงนั้น คือ กระบวนการของช่างเขียน คือการเขียนหน้าโขนนั้นเอง โดยปัจจุบันได้ประยุกต์เป็นกิจกรรมเวิร์คช้อปให้ทุกท่านสามารถมาเรียนรู้ถึงองค์ประกอบของเส้นต่างๆ ลักษณะและความเป็นมาของสีโบราณบนหน้าโขน โดย สอดแทรกเกร็ดความรู้และประวัติของตัวละครต่างๆรวมอยู่ด้วย

           " ประคบลาย ภาพพิมพ์ลายฉลุ ”

งานประคบลวดลายแต่เดิม เป็นกระบวนการโบราณปิดทองลายฉลุ โดย ใช้ยางรักทาหรือเช็ดบนกระดาษข่อยหรือหนัง สัตว์ที่ฉลุเป็นลวดลายไว้แล้ว จากนั้นทำการปิดทองคำเปลว โดยกระบวนการโบราณนี้มักใช้ทำลวดลายตามเสาหรือ ฝาผนัง อุโบสถตามวัดต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยปัจจุบันได้ดัดแปลงเทคนิคนี้มาประยุกต์เป็นกิจกรรมเวิร์คช้อปโดยการใช้สี อะคริลิคในการสร้างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบลวดลายที่ร่วมสมัยมากขึ้น ปัจจุบันกิจกรรมนี้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

“ เครื่องถนิม งานปิดทองลงยา ” 

งานถนิมพิมพาภรณ์ คือเครื่องประดับต่างๆบนร่างกายสำหรับพระมหากษัตริย์ หรือปัจจุบันใช้สำหรับด้านการแสดงโขน ละคร หรือ หุ่นกระบอก มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการตกแต่งร่างกายเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่า ปัจจุบันจึงได้หยิบยก ความสำคัญและขั้นตอนการทำเครื่องถนิมแบบโบราณต่างๆเพื่อถ่ายทอดสู้คนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้โดยประยุกต์วัสดุ อุปกรณ์ที่ เข้ากับยุคสมัย โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำวัน

       “ การหล่อพิมพ์หน้ากาก ปูนปลาสเตอร์ ”

จากวรรณกรรมเรื่อง “รามเกียรติ์” มีหัวโขนตัวละครต่างๆมากมาย โดยแต่ละเศียรก็ต่างถูกรังสรรค์ด้วยความประณีต วิจิตร งดงาม ด้วยกระบวนการต่างๆของช่างสิบหมู่ ซึ่งกระบวนการที่สำคัญที่หยิบยกมาพูดถึงนั้น คือ กระบวนการของช่าง เขียน คือการเขียนหน้าโขนนั้นเอง โดยปัจจุบันได้ประยุกต์เป็นกิจกรรมเวิร์คช้อปให้ทุกท่านสามารถมาเรียนรู้ถึง องค์ประกอบของเส้นต่างๆ ลักษณะและความเป็นมาของสีโบราณบนหน้าโขน โดยสอดแทรกเกร็ดความรู้และประวัติของตัว ละครต่างๆรวมอยู่ด้วยแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมเวิร์คช้อปอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ คือ หล่อหน้ากากโขนปูนปลาสเตอร์ซึ่ง กระบวนการนี้จะเป็นเริ่มต้นก่อนมาเป็นเวิร์คช้อปเพ้นทห์นา้กากโขน

“ มหศัจรรยง์านปัก ถนิมพิมพาภรณ์” 

การปักผ้าพัตราภรณ์มาจากการตกแต่งประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือ ใช้กับการแสดงโขน หรือหุ่นกระบอก ต่างๆเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการปักเส้นด้ายหลากสีด้วยฝีมืออันละเอียด ประณีต บรรจง ความเพียรและใจรักในงานฝีมือ ก่อให้เกิดเป็นผลงานอันทรงคุณค่า โดยปัจจุบันได้ประยุกต์วัสดุและลวดลายให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยอิงถึงความสวยงาม และประโยชน์ใชส้อย

“ เครื่องแขวนดอกไม้ ตาข่ายหน้าช้าง ” 

 เครื่องแขวนเป็นงานศิลป์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สร้างสรรค์งานด้วยความประณีตบรรจง ละเมียดละไม โดยงานเครื่อง แขวนได้รับการพัฒนามาตามยุคสมัยโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศของเรามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น รูปแบบ วัฒนธรรมชาวต่างชาติก็ส่งอิทธิพลตามด้วย ทำให้เครื่องแขวนเริ่มมีการปรับรูปแบบให้เข้ากับสมัยนิยมมากขึ้น โดยปัจจุบัน ได้น ากรรมวิธีการประดิษฐ์มาประยุกต์เป็นกิจกรรมเวริคชอบโดยใช้วัสดุให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มา เรียนรู้และต่อยอดเป็นอาชีพได้ 

“ พวงกุญแจ งานตอกหนัง ” 

เครื่องหนงัหรือหนังสัตว์ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคต่างๆ ตามประวัติศาสตร์   หนังมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ และนำมาซึ่งความเจริญของยุคสมัย   เครื่องหนังหรือหนังสัตว์ นั้นได้ถูกนำมาผลิต เป็นของใช้ ของจำเป็นในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่เดิมมนุษย์เราได้ใช้หนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งห่ม จากนั้นก็นำมาทำเป็นอุปกรณ์ป้องกันการต่อสู้ นำมาทำเป็นพรม เป็นที่รองนอน หากกล่าวถึงด้านวัฒนธรรมของไทยก็ใช้ หนังสำหรับด้านการแสดงเช่น หนังใหญ่ คือมหรสพที่แพร่หลายของคนไทยอีกอย่างหนึ่ง ตัวหนังจะใช้แผ่นหนังวัวฉลุเป็น รูปตวัละครในเรื่องรามเกียรติ์  โดยหนุมานนครได้หยิบยกความสำคัญของเครื่องหนังให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ จัดเป็น กิจกรรมเวิร์คช้อปเครื่องตอกหนัง โดยผ่านกระบวนการใช้แรงตอกหรือกดเพื่อให้เกิดลวดลายลงบนเครื่องเพื่อให้เกิดความ สวยงามและประโยชน์ใช้สอย 

“ สีน้ำสร้างสรรค์ หนุมานกำแพงเทียน ” 

เป็นเทคนิคทางศิลปะที่นำคุณสมบัติของเทียนที่ไม่ซึมน้ำและสีน้ำเข้าด้วยกัน โดยใช้เทียนเขียนลายหนุมานและลงสีน้ำตาม ความตั้งใจให้เกิดความสวยงาม

โดยเมื่อทาแล้วเส้นเทียนจากแหวกสีน้ำ จนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม 

“ศิลปะงานเขียนไทย เขียนลายถมสีแบบประยุกต์” 

งานเขียนลายถมทองเป็นเทคนิกที่มาจากกระบวนการสร้างงานลายรดน้ำที่เป็นงานศิลปะโบราณชั้นสูงที่ใช้ประดับตกแต่ง สิ่งของสูงค่า ทางศาสนา หรือเกี่ยวกับ ของในพระราชสำนัก ซึ้งมีวิธีการทำที่ซับซ้อนประณีตบรรจง ทำให้ศิลปะแขนงนี้มี ความทรงคุณค่าและสวยงามยิ่ง แต่ด้วยปัจจุบันวัสดุตามธรรมชาติที่เคยใช้งานมาแต่เก่าก่อนเริ่มขาดแคลนและหายากจาก สังคมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทางเราจึงได้มาประยุกต์ใช้เทคนิกวิธีการทางศิลปะสมัยใหม่ มาสร้างงานที่ไกล้เคียงกับงาน ลายรถน ้ำโบราณโดยใช้สีสมัยใหม่และกระบวนการตัดทอนให้สามารถสร้างงานศิลปะ “เขียนลายถมทอง” ที่มีความสวย เช่นเดียวกับ ลายรดน้ำ 

“ งานลงสีแพรพรรณ สร้างสรรค์ ” 

งานเพ้นเสื้อเกิดจากการประยุกต์งานเขียนจิตรกรรมไทยตามฝาผนัง มาขียนลงบนเสื้อเพื่อให้เกิดความสวยงามในแบบความ เป็นไทย โดยสร้างสรรค์รวดลายจากสัญลักษณ์มงคลมาผูกโยงให้เกินความสวยงาม โดยใช้สีเขียนผ้าที่มีความสวยงาม และไม่ หลุดจากเนื้อผ้า

              " ศิลปะสร้างสรรค์  หนุมานเล่นสี "

เครื่องป้ันดินเผา มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะมนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้ ไม้สอยในชีวิต ประจำวัน บรรจุอาหารและสิ่งของ ฉะนั้นจึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ ตลอดเวลา เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ถูกผลิตและตกแต่งด้วย เทคนิคและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป  ทางหนุมานนครจึง ประยุกต์เป็นกิจกรรมเวริคลงสีภาชนะดินเผา ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของทางหนุมานนคร 

“ปั้นสร้างสรรค์นกหวีดดินเหนียว” 

นกหวีดดินเผาเป็นของเล่นพื้นบ้านของไทย เกิดจากความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ โดยจะนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปต่างๆ ซึ่งเวิร์กชอปนี้เราจะสอนตั้งแต่การนำดินเหนียวมาปั้น การขึ้นรูป การแกะสลัก จน กลายเป็นนกหวีดดินเผาตามสไตลข์องตนเอง

ติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหนุมานนคร โทร 081 7272 500

Visitors: 13,778